Doustne Ixazomib, Lenalidomide i Dexamethason dla szpiczaka mnogiego ad 8

Te wartości graniczne różniły się od tych stosowanych w innych badaniach8,24,25; standardowe kliniczne wartości graniczne pozostają obszarem badań. Przedstawiona korzyść kliniczna w naszym badaniu jest zgodna z ustaleniami z poprzednich raportów, które pokazały, że tryplety są bardziej skuteczne niż schematy dublonów4-8 – szczególnie dwa wcześniejsze badania lenalidomidu-deksametazonu i trzeciego środka względem lenalidomidu-deksametazonu u pacjentów z wczesnym nawrotem szpiczak mnogi.8,24 Jednak wyniki w zakresie odsetka odpowiedzi i mediany czasu przeżycia bez progresji różnią się w badaniach. W naszym badaniu mediana czasu przeżycia wolnego od progresji wynosiła 20,6 miesiąca w grupie otrzymującej iksazomib i 14,7 miesiąca w grupie placebo; w badaniu przeprowadzonym przez Stewarta i wsp., 8 mediana czasu przeżycia wolnego od progresji wynosiła 26,3 miesiąca w grupie, która otrzymywała karfilzomib plus lenalidomid-deksametazon i 17,6 miesiąca w grupie, która otrzymywała samynidomid-deksametazon, oraz w badaniu Loniala i wsp. 24, mediana przeżycia wolnego od progresji wynosiła 19,4 miesiąca w grupie, która otrzymywała elotuzumab plus lenalidomid-deksametazon i 14,9 miesiąca w grupie, która otrzymywała samego lenalidomidu-deksametazon. Jednak porównania między próbami są mylone przez różnice w projektach badań, metodach i populacjach pacjentów (np. Różnice w włączaniu pacjentów z niewydolnością nerek, pierwotną chorobą oporną na leczenie i mierzalnymi poziomami choroby mierzonymi w teście z wolnym łańcuchem lekkim w surowicy; tylko). Niemniej jednak, względna korzyść z tych schematów trypletowych w stosunku do lenalidomidu-deksametazonu, oszacowana na podstawie współczynników hazardu, wydaje się być stała, przy współczynnikach ryzyka 0,74 (obecne badanie), 0,69,8 i 0,70,24
Zwiększona koncentracja na ciągłej terapii8,9,17,26,27 zwiększyła zapotrzebowanie na schematy, które mają akceptowalne profile efektów ubocznych, które pozwalają utrzymać jakość życia i które są łatwe do administrowania. Czas trwania leczenia schematem ixazomibu był zauważalny; prawie połowa pacjentów otrzymywała leczenie przez co najmniej 18 cykli w 23-miesięcznej analizie. Wskaźniki przynależności do reżimu ixazomibu i schematu placebo okazały się wysokie i były podobne w obu grupach, co jest zgodne z obserwowanymi profilami efektów ubocznych; odkrycia te sugerują, że schemat doustnego podawania iksazomibu był tak prosty i wygodny, jak u pacjentów, którzy stosowali go w schemacie placebo. W badaniu z podwójnie ślepą próbą nie wykazano niepożądanego wpływu na jakość życia pacjentów z grupy iksazomibu. Rozważając to stwierdzenie w kontekście danych dotyczących jakości życia z innych badań, należy zauważyć, że istnieje tendencja do zawyżania korzyści z jakości życia w badaniach otwartych28. To stwierdzenie należy również rozważyć w kontekście ograniczeń istniejących instrumentów.29,30
Wskaźniki poważnych zdarzeń niepożądanych, przerwanie schematu badań z powodu działań niepożądanych i zgon w okresie badania były podobne w obu grupach, i jedyne niepożądane zdarzenie o stopniu 3 lub wyższym, dla którego wystąpiła różnica co najmniej 5% między grupami otrzymującymi iksazomib i placebo była trombocytopenia, znane działanie niepożądane bortezomibu i karfilzomibu, 31, 32, dla których nie było widocznych następstw klinicznych Brak sygnalizacji bezpieczeństwa sercowego, nerkowego lub oddechowego był związany ze stosowaniem iksazomibu. Dodatek ixazomibu do rekonwalescencji lenalidomidu-deksametazonu spowodował wyższy wskaźnik obwodowej neuropatii (27% w grupie iksazomibu i 22% w grupie placebo), a 2% pacjentów w grupie iksazomibu miało zdarzenia stopnia 3. w porównaniu z 6% pacjentów otrzymujących podskórne bortezomib33 i 3% pacjentów otrzymujących karfilzomib8 w innych badaniach.
Podsumowując, dodanie ixazomibu do schematu lenalidomidu-deksametazonu prowadziło do istotnie dłuższego czasu przeżycia wolnego od progresji u pacjentów z nawrotowym, opornym na leczenie lub nawrotowym i opornym szpiczakiem mnogim, z ograniczonymi dodatkowymi efektami toksycznymi; ze względu na profil działań niepożądanych i skuteczność tego schematu podawania doustnego stanowi dodatkową opcję terapeutyczną u pacjentów z nawrotowym, opornym na leczenie lub nawrotowym i opornym na leczenie szpiczakiem mnogim.34
[podobne: biała gęsta wydzielina z pochwy, laktomag b6, grupa icd ]

Powiązane tematy z artykułem: biała gęsta wydzielina z pochwy grupa icd laktomag b6