Indakaterol-glikopironium w porównaniu z salmeterolem-flutikazonem na POChP ad 7

Analiza częstości wszystkich zaostrzeń w podgrupach. Analizę przeprowadzono w zmodyfikowanej populacji, która miała zamiar leczyć. Rasa została zgłoszona przez siebie. Nasilenie ograniczenia przepływu powietrza określono na podstawie systemu globalnej inicjacji 2011 dla przewlekłego obturacyjnego zapalenia płuc (GOLD), w którym umiarkowana choroba jest wskazana przez wymuszoną objętość wydechową w ciągu sekundy (FEV1) od 50 do 79% wartość przewidywana, ciężka choroba FEV1 od 30 do 49% wartości przewidywanej, a choroba bardzo ciężka FEV1 mniejsza niż 30% wartości przewidywanej. Ciężkość przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) ustalono na podstawie systemu zobrazowania GOLD z 2015 r., W którym grupa A wskazuje na niskie ryzyko i niskie obciążenie objawowe, niskie ryzyko grupy B i duże obciążenie objawowe, wysokie ryzyko grupowe i niski objaw obciążenie, a grupa D wysokie ryzyko i wysokie obciążenie objawowe. POChP oznacza przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, długo działającego beta agonistę LABA i długo działającego antagonistę muskarynowego LAMA. Roczna stopa umiarkowanych lub ciężkich zaostrzeń POChP była analizowana według wyjściowej liczby eozynofili we krwi (<2% w porównaniu do .2%). Wśród pacjentów z wyjściową liczbą eozynofili we krwi mniejszą niż 2%, odsetek ten był istotnie niższy w grupie z indakaterolem glikopironium niż w grupie salmeterol-flutikazon (0,99 [95% CI, 0,86 do 1,14] vs. 1,24 [95% CI, 1,09] do 1,43], współczynnik szybkości, 0,80, 95% CI, 0,68 do 0,93, P = 0,004); wśród pacjentów z wyjściową liczbą eozynofili we krwi wynoszącą 2% lub więcej, wskaźnik ten był również znacząco niższy w grupie z indakaterolem glikopironium niż w grupie salmeterol-flutikazon (0,98 [95% CI, 0,87 do 1,11] vs. 1,15 [95% CI 1,02 do 1,30], współczynnik szybkości 0,85, 95% CI, 0,75 do 0,96, P = 0,01). Trzy inne analizy w podgrupach zdefiniowanych według różnych wartości wyjściowych liczby granulocytów eozynofili we krwi zapewniły podobne wyniki (dane nie pokazane). Nie zaobserwowano znaczącej interakcji między szybkością wszystkich zaostrzeń POChP lub umiarkowanymi lub ciężkimi zaostrzeniami POChP a wcześniejszą terapią lub innymi cechami wyjściowymi (Figura 3 i Fig. S6A i S6B w Dodatku Uzupełniającym). Dodatkowe szczegóły znajdują się w Rozdziale 4 Dodatku Uzupełniającego.
Zmiana od wartości wyjściowej w podstawie FEV1 była istotnie większa w grupie z indakaterolem glikopironium niż w grupie salmeterol-flutikazon, z różnicą między grupami wynoszącą 62 ml w 52. tygodniu (p <0,001). Standaryzowany obszar pod krzywą dla FEV1 od 0 do 12 godzin był mierzony w podgrupie 556 pacjentów; zmiana w stosunku do wartości wyjściowej była istotnie większa w grupie z indakaterolem glikopironium niż w grupie salmeterol-flutikazon, z różnicą między grupami wynoszącą 110 ml w 52. tygodniu (p <0,001). Poprawa (zmniejszenie wyniku) w czasie w całkowitym wyniku na SGRQ-C była większa w grupie indakaterologlikopironium niż w grupie salmeterol-flutikazon, z różnicami między grupą indakaterologlikopironiową a grupą salmeterol-flutikazon w zakresie od -1,2 punktów w tygodniu 12 do -1,8 punktów w tygodniu 52 (P <0,01 dla obu porównań). W 52. tygodniu odsetek pacjentów, u których klinicznie istotny spadek wynosił co najmniej 4 punkty w ogólnej ocenie SGRQ-C był istotnie wyższy w grupie z indakaterolem glikopironium niż w grupie salmeterol-flutikazon (49,2% vs. [więcej w: jak wyleczyć zajady, rak jasnokomórkowy nerki, grupa icd ]

Powiązane tematy z artykułem: grupa icd jak wyleczyć zajady rak jasnokomórkowy nerki