Niedobór odporności dla dorosłych w Tajlandii i na Tajwanie AD 3

Grupa 5 były anonimowymi dawcami krwi, którzy zostali zapisani z jednego miejsca w Tajlandii i na Tajwanie. Wyrazili świadomą pisemną zgodę i zostali wynagrodzeni za ich udział. W grupie 5 zarejestrowano tylko wiek, płeć, rasę lub grupę etniczną; Testy na HIV nie zostały przeprowadzone. Kliniczne testy laboratoryjne i immunofenotypowanie
Próbki krwi oddzielano w każdym miejscu lokalnym w jednojądrzastych komórkach osocza i krwi obwodowej (PBMC) za pomocą wirowania w gradiencie gęstości. PBMC stymulowano jak opisano uprzednio w celu oceny syntezy i odpowiedzi wewnątrzkomórkowego interferonu ?.10 Immunofenotypowanie za pomocą cytometrii przepływowej przeprowadzono w miejscu lokalnym, ale surowe dane analizowano centralnie za pomocą FSC Express, wersja kliniczna 3 ( De Novo Software) i FlowJo, wersja 9.1 (Treestar) (szczegółowe informacje znajdują się w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie). Kliniczne testy laboratoryjne obejmowały pełną morfologię krwi z licznikiem różnicowym, ocenę czynności wątroby i nerek, oznaczanie przeciwciał przeciwjądrowych i ilościowy pomiar poziomów immunoglobulin w surowicy.
Autoprzeciwciała antycytokinowe
Ostatnio opisano doniesienia o wykrywaniu autoprzeciwciał przeciwko cytokinom za pomocą systemów immunoprecypitacji lucyferazy.4 Autoprzeciwciała oceniano wobec 41 celów: interferonów ?, ?1, ?1, ?, ?1, ?3 i ?; interleukiny 1? i 1?; antagonista receptora interleukiny-1; interleukiny 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12p35, 12p40, 15, 17A, 17F, 18, 21, 22, 23p19, 27p28, 32 i 33; Białko genowe 3 wywołane przez Epstein-Barr (interleukina-27b); czynnik stymulujący kolonię granulocytów (G-CSF); czynnik stymulujący wzrost kolonii granulocytów i makrofagów (GM-CSF); TNF-?; czynnik martwicy nowotworów ?; Czynnik aktywujący komórki B; ligand indukujący proliferację; ligand Fas (FasL); ligand CD40; erytropoetyna; transformujący czynnik wzrostu ?; i zewnątrzkomórkową domenę receptora CD4. Dodatkowe szczegóły metodologiczne zostały opisane w dodatkowym dodatku; szczegółowy protokół i wideo opisujące technikę układu immunoprecypitacji lucyferazy znajdują się również w artykule Burbelo i wsp.21
Przeciwciało swoiste dla anty-interferonu-? i podklasy IgG określono za pomocą testu opartego na cząsteczkach, jak opisano wcześniej22; całkowite podklasy IgG określono za pomocą zestawu izotypowego Bio-Plex (Bio-Rad Laboratories) zgodnie z instrukcjami producenta. IgG swoisty dla interferonu-? oczyszczono przez frakcjonowanie całkowitej IgG na kolumnach z białkiem G (Ab SpinTrap, GE Healthcare) i nałożenie całkowitej frakcji IgG na kolumnę interferonu-?.
Sygnalizacja indukowana interferonem ? i wytwarzanie cytokin
PBMC (w stężeniu x 106 komórek na mililitr) hodowano w kompletnej pożywce RPMI 1640 składającej się z 2 mM glutaminy, 20 mM buforu HEPES, 100 U penicyliny na mililitr, 100 ?g streptomycyny na mililitr i 10% pacjenta lub kontrolować osocze
[patrz też: indakaterol, nowomed kraków, rak jasnokomórkowy nerki ]

Powiązane tematy z artykułem: indakaterol nowomed kraków rak jasnokomórkowy nerki