Rogowacenie słoneczne AD 6

W grupie otrzymującej ingenol mebutat u 42,2% pacjentów stwierdzono keratozy aktynowe w leczonym obszarze w 57. dniu leczenia, w porównaniu z 3,7% pacjentów w grupie placebo (p <0,001). Częściowy klirens zaobserwowano u 63,9% pacjentów w grupie otrzymującej mebutat ingenolu, w porównaniu z 7,4% pacjentów w grupie placebo (p <0,001). U pacjentów leczonych ingenolem mebutatem stwierdzono zmniejszenie o 83% wartości początkowej liczby rogowacenia słonecznego w porównaniu z 0% u osób otrzymujących placebo (ryc. 2A). Wyliczyliśmy, że liczba pacjentów, którzy wymagali leczenia ingenolem mebutatem w celu uzyskania całkowitego klirensu u pacjenta wynosiła 2,6, natomiast w przypadku częściowego klirensu liczba potrzebna do leczenia wynosiła 1,8. W obserwacji obserwacyjnej obejmującej 108 pacjentów, którzy otrzymywali ingenol mebutynian i których zmiany chorobowe całkowicie rozwarły się w 57. dniu, średnia 87,2% liczby zmian w obszarze leczenia na początku badania była nadal wyraźna 12 miesięcy później; jedno lub więcej zmian rozwiniętych lub nawrotowych w leczonym obszarze u 53,9% pacjentów (95% przedział ufności [CI], 44,6 do 63,7) .10
Badania koniunktury i ekstremum
Całkowity klirens wystąpił u 34,1% pacjentów leczonych ingenolem z żelem mebutynianu 0,05%, w porównaniu z 4,7% pacjentów otrzymujących placebo (p <0,001). Częściowy klirens wystąpił u 49,1% pacjentów otrzymujących mebutat w postaci ingenolu, w porównaniu do 6,9% w grupie placebo (p <0,001). Mediana procentowego zmniejszenia początkowej liczby rogowacenia słonecznego wyniosła 75% u pacjentów leczonych ingenolem mebutatem, w porównaniu z 0% u osób otrzymujących placebo (ryc. 2B). Wyliczyliśmy, że liczba pacjentów, którzy wymagaliby leczenia ingenolem mebutatem w celu uzyskania całkowitego klirensu u pacjenta wynosiła 3,4, natomiast w przypadku częściowego oczyszczania liczba potrzebna do leczenia wynosiła 2,4. W obserwacyjnym badaniu kontrolnym z udziałem 38 pacjentów, którzy otrzymywali ingenol mebutat i których zmiany chorobowe całkowicie ustąpiły w 57. dniu, średnia 85,1% liczby zmian w obszarze leczenia na początku badania była wyraźna w ciągu 12 miesięcy obserwacji. ; u 50% pacjentów wystąpiło jedno lub więcej zmian chorobowych (95% CI, 35,5-66,6) .10
Indywidualne studia
Każde z czterech badań dało bardzo znaczące wyniki w zakresie punktu końcowego skuteczności pierwotnej (P <0,001) (patrz Dodatek dodatkowy). Analiza wrażliwości przeprowadzona dla każdego badania dała podobne wyniki (P <0,001). W analizie wrażliwości wszyscy pacjenci, którzy otrzymywali leczenie ingenolem mebutatem, którzy przegapili wizytę 57 dnia lub nie byli oceniani w trakcie tej wizyty (tj. Zostali oceniani przed 51 lub po 84 dniami) zostali sklasyfikowani jako nie posiadający pełnej zgody w 57. dniu, a wszyscy pacjenci z grupy placebo, którzy nie zostali oceniani podczas okna na wizytę 57 dnia, zostali sklasyfikowani jako posiadający całkowitą klirens.
Bezpieczeństwo
Badania twarzy i skóry głowy
Rysunek 3
[przypisy: euromedicus gdynia, nowomed kraków, nowomed kraków warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: euromedicus gdynia nowomed kraków piotrek rajtar